បដា០២

ឧបករណ៍

  • វិស្វកម្មប្លាស្ទិក Gears

    វិស្វកម្មប្លាស្ទិក Gears

    ឧបករណ៍ប្លាស្ទិករបស់យើងត្រូវបានសម្គាល់ដោយកម្លាំងបំបែក និងសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់។សូមអរគុណចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិរអិលដ៏ល្អរបស់ពួកគេ និងធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់ ពួកគេមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ ទោះបីជាមិនមានជាតិរំអិលក៏ដោយ។